GÖSTERİ TOPLUMU

Günümüzde her şey seyirlik bir nesneye dönüşmüştür. Günümüz toplumlarında imajlardan oluşan görüntüler yığını düşüncenin, aklın, müzakerenin, eleştirinin yerini alarak bireyleri pasifize edip çağın “gereklerine” uyumlu tüketiciler haline getirerek çağın akıl-dışılığını gizlemektedir. Her şey vitrine konulan ve dolayısıyla pazara çıkartılmış metalar haline gelmiştir. Kişiler için yalnızca birer gösterisel unsur, seyirlik nesne haline gelen metalar bakan kişiden malın bir emek ürünü olduğunu gizler (Gürbilek, 2020). Debord buradan hareketle gösteri toplumu terimini ortaya atmıştır. Gösteri toplumu kapitalist düzenin gelişimiyle paralel olarak baş göstermiştir.