EKOLOJİK DÜŞÜNCENİN SİYASALLAŞMASI VE TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK OLARAK YEŞİLLER PARTİSİ

Yeşil düşünce altmışlı yıllarda Batı ülkelerinde doğup tüm dünyaya yayıldı. Ekolojik tahribata dikkat çeken, modern sanayi toplumunun eleştirisini yapan, ekolojik ve toplumsal uyumu hedefleyen bu hareketler yaşadıkları dönüşüm süreci sonunda partileşip siyaset sahnesindeki yerini aldı. Yeşiller diye adlandırılan bu partiler, seksenlerden günümüze, yeni ve farklı birer aktör olarak hem yerleşik siyasal partileri hem de toplumu derinden etkiledi. Bu çalışmanın birinci bölümünde, yeşil hareketi anlayabilmek için, ilk olarak “ekoloji” nin geçmişi ve onunla ilgili kavramlar açıklanmış; ardından ekolojik muhalefetin tarihsel arka planı çıkartılmıştır. İkinci bölümde ise yeşil hareketin siyasallaşıp bir ideoloji haline gelme süreci incelenmiş; dünyadan ve Türkiye’den yeşil parti örnekleriyle yeşil siyaseti anlatma çabası içine girilmiştir.

TOPLUM SÖZLEŞMECİ DÜŞÜNÜRLERİN DEVLET KURAMLARI

Doğa durumu dediğimiz kavram bütün insanların birbirine eşit olduğu bir durumu ifade etmektedir. İnsanların arasındaki bu eşitliğin getirdiği kargaşa düzeni onların aralarında bir toplum düzeni kurmaya itmiştir. Bunun sonucu olarak da doğal hak, doğal yasa ve pozitif yasa gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Toplum sözleşmeci düşünürler bu oluşum sürecini açıklamaya çalışarak devlet kuramlarının temelini ortaya koymuşlardır.

DIGITAL CAVES

Plato, as one of the most influential philosophers, to the world and beyond-world,
classify beings as “ideas” and “phenomena.” He believes that, if everything is changing, then
there would not be the knowledge as a thing. Therefore, he determines that while the
phenomena exist in a continuous change, ideas are statical and stay as they always have been.
Ideas, according to Plato, are independent of time and space. They are the essence of
understanding the truth, while all the alterations and fluctuations are incarcerated in the
phenomena. (Akbay, 2017). For Plato, the primary life goal is to reach knowledge, so that he
built the world of ideas. Throughout this essay, Plato’s world of ideas will be examined by
referring to his cave allegory; after that, its reflection on the present digital world will be
investigated.

DEVLET VE KİTLE

Canlılar, tarihleri boyunca birbirleriyle çeşitli yollar aracılığıyla etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar. Yapılan çeşitli araştırmalara göre; iletişimin, insanlığın varoluşundan itibaren süregeldiği anlaşılmaktadır. (Yurdakul, 2018) Bu varoluş, insanların topluluk olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte kitle iletişimi gibi kavram ve olguları günlük yaşantımıza dahil etmiştir. Bu toplulukların otoriteleriyle ilişkisini inceleyecek, tarihsel süreç içerisindeki örneklemlerini farklı boyutlarıyla ele alacağız.

LOOKING FASCISM WITH AN EPISODE

“Man Against Fire” mentions that there are roaches that are like sick people/zombies, people think roaches have bad blood, and because of that, they tend to the criminal and healthiness, and the soldiers try to destroy them. Moreover, Stripe is a soldier, but he realizes some roaches’ realities through his Mass get fault. Mass is a military weapon used for communicating and directing the soldiers, and besides, Mass blocs the sense organs. Also, in the episode, a nuance of Fascism could be observed.

1 2