AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN YASAMA SİSTEMİNİN TARİHSEL OLARAK OLUŞUMU

Amerika Birleşik Devletleri dünyada birçok farklı milletin aynı çatı altında yaşadığı bir devlettir. Aynı zamanda ABD yüzyıllarca birçok insanın kendi ülkelerini bırakıp mülteci olarak yaşamalarına kucak açmıştır (Thad Kousser and Austin Ranney,2015). Bu sebeple ABD’nin birçok farklı millete ev sahipliği yapması, belki de kültürel olarak ABD’yi bir çatı altında toplamasa da ülkenin şu an ki haline gelmesinde ve şu an ki halinde tarihsel parçalar bulmak zor değildir. Bunlardan biri demokrasinin temelini oluşturan yasama sistemidir. Bu yazı da tarihsel olarak ABD’nin bağımsızlığı olmak üzere yasama sisteminin nasıl oluştuğu incelenecektir ve son olarak yasama sistemi genel noktalarıyla anlatılacaktır.

YENİDEN FİLİZLENEN AKIM: AMERİKAN RÜYASI

  Oldukça uzun bir döneme damgasını vurmuş bir fikir akımı olan Amerikan rüyası insanların kolay yoldan zengin olma, kısa zamanda şöhrete kavuşma gibi isteklerinin artması ile birçok merci tarafından artık bir efsane olarak nitelendirilmişti. Bu yazıda Amerikan rüyasının yükselişi, çöküşü ve son dönemde yeniden konuşulmaya başlanmasının nedenleri ele alınmıştır.

EKOLOJİK DÜŞÜNCENİN SİYASALLAŞMASI VE TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK OLARAK YEŞİLLER PARTİSİ

Yeşil düşünce altmışlı yıllarda Batı ülkelerinde doğup tüm dünyaya yayıldı. Ekolojik tahribata dikkat çeken, modern sanayi toplumunun eleştirisini yapan, ekolojik ve toplumsal uyumu hedefleyen bu hareketler yaşadıkları dönüşüm süreci sonunda partileşip siyaset sahnesindeki yerini aldı. Yeşiller diye adlandırılan bu partiler, seksenlerden günümüze, yeni ve farklı birer aktör olarak hem yerleşik siyasal partileri hem de toplumu derinden etkiledi. Bu çalışmanın birinci bölümünde, yeşil hareketi anlayabilmek için, ilk olarak “ekoloji” nin geçmişi ve onunla ilgili kavramlar açıklanmış; ardından ekolojik muhalefetin tarihsel arka planı çıkartılmıştır. İkinci bölümde ise yeşil hareketin siyasallaşıp bir ideoloji haline gelme süreci incelenmiş; dünyadan ve Türkiye’den yeşil parti örnekleriyle yeşil siyaseti anlatma çabası içine girilmiştir.

TOPLUM SÖZLEŞMECİ DÜŞÜNÜRLERİN DEVLET KURAMLARI

Doğa durumu dediğimiz kavram bütün insanların birbirine eşit olduğu bir durumu ifade etmektedir. İnsanların arasındaki bu eşitliğin getirdiği kargaşa düzeni onların aralarında bir toplum düzeni kurmaya itmiştir. Bunun sonucu olarak da doğal hak, doğal yasa ve pozitif yasa gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Toplum sözleşmeci düşünürler bu oluşum sürecini açıklamaya çalışarak devlet kuramlarının temelini ortaya koymuşlardır.

1 2 3 4